ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΡΟΗ ΑΕΒΕ

ΓΕΝΙΚΑ

Οι όροι αυτοί ισχύουν σε κάθε σύμβαση πώλησης μεταξύ της εταιρίας και του αγοραστή, θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος κάθε εγγράφου που εκδίδεται για κάθε πώληση και υπερισχύουν έναντι παντός άλλου (ακόμα και όρων προμηθειών του αγοραστή).

 • Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις τιμές εφόσον δεν έχει οριστικοποιηθεί η παραγγελία.
 • Η παραγγελία σας προς την εταιρία συνεπάγεται και την αποδοχή των παρακάτω όρων, εκτός εάν υπάρξει διαφορετική έγγραφη συμφωνία.
 • Κάθε έγγραφο σχετικό με τα χαρακτηριστικά προϊόντος, όπως π.χ. σχέδια, βάρος, χωρητικότητα,διαστάσεις κ.λπ., έχει μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα και η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν ανακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό. Οι τιμοκατάλογοι, τα είδη και οι τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων της εταιρίας υπόκεινται σε τροποποιήσεις χωρίς προειδοποίηση, στο πλαίσιο της σχετικής νομοθεσίας.
 • Σε περίπτωση που κάποιος από αυτούς τους Γενικούς Όρους Πώλησης ή κάποιος στα πλαίσια των λοιπών συμφωνιών μεταξύ της εταιρίας και των πελατών είναι ή θα καταστεί άκυρος, δεν επηρεάζεται από αυτόν η εγκυρότητα των λοιπών όρων και των συμφωνιών. Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να αντικαταστήσουν τυχόν άκυρο όρο με μια έγκυρη ρύθμιση που να προσεγγίζει κατά το δυνατόν το οικονομικό αποτέλεσμα αυτού.


Τ
ΙΜΕΣ- ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 • Όλες οι τιμές νοούνται για πληρωμές της απολύτου «μετρητοίς», έστω και αν ο όρος αυτός δεν αναφέρεται ρητά στο έγγραφο της παραγγελίας, της αποδοχής της παραγγελίας, στα τιμολόγια και/ή στα δελτία αποστολής. Πωλήσεις με πίστωση του τιμήματος συνομολογούνται και δεσμεύουν την εταιρία μόνον εφόσον σχετικός όρος περί πιστώσεως του τιμήματος προκύπτει από έγγραφο υπογεγραμμένο από την εταιρία.
 • Η εξόφληση μπορεί να πραγματοποιηθεί με μετρητά, πιστωτική ή χρεωστική κάρτα μέσω POS σε όλα τα σημεία πώλησης της εταιρείας, τραπεζικό έμβασμα και μέσω internet banking. Εάν συμφωνηθεί τρόπος πληρωμής επί πιστώσει, το σύνολο ή τμήμα που καταβάλλεται εντός διαστήματος αυτού από ημερομηνία παραδόσεως του εμπορεύματος, είναι άτοκο, ενώ για όλο το διάστημα μεγαλύτερο αυτού θα χρεώνονται οι νόμιμοι τόκοι.
 • Οι τιμές νοούνται για παράδοση του εμπορεύματος στην αποθήκη μας Αθηνών, συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας.
 • Τα εμβάσματά σας ή ON-LINE καταθέσεις θα γίνονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς που διαθέτει η εταιρία.
 • Αγορές ή επισκευές προϊόντων αξίας έως €500 εξοφλούνται κατά την παραλαβή τους στην αποθήκη/ συνεργείο της εταιρίας ή αντικαταβολή σε πρακτορείο αποστολής.
 • Αποστολές προϊόντων εκτός περιοχής Αθηνών εξοφλούνται με αντικαταβολή μετρητών ή επιταγών. Σε περίπτωση επιταγών, είναι επιθυμητό να αποστέλλονται με ειδικό ταχυδρομείο (COURIER).
 • Εμπορεύματα αποστελλόμενα στην επαρχία με ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ, πρέπει να παραλαμβάνονται και να εξοφλούνται το ταχύτερο εντός 5 ημερών το αργότερο από την άφιξη στον τόπο προορισμού, άλλως θα επιστρέφονται ενώ όλες οι δαπάνες θα επιβαρύνουν τον αγοραστή.
 • Εκπτώσεις και διαφορετική εξόφληση των ανωτέρω συμφωνούνται, κατά περίπτωση, εγγράφως.
 • Συμφωνίες συναλλαγματικής είναι έντοκες ενώ ο υπολογισμός των τόκων αρχίζει από την ημερομηνία παράδοσης του εμπορεύματος, εκχωρούνται δε στην εταιρεία τριτεγγυημένες προ της παραδόσεως των εμπορευμάτων.
 • Σε περίπτωση πληρωμής με επιταγή, η υποχρέωση παραμένει μέχρι πλήρους εισπράξεώς της. Η εταιρία δεν ευθύνεται για την σφράγιση της επιταγής που εκχωρήθηκε, όταν είναι ακάλυπτη.
 • Μέχρι πλήρους αποπληρωμής του τιμήματος, την κυριότητα των πωληθέντων εμπορευμάτων παρακρατεί η εταιρεία μας. Σε περίπτωση υπερημερίας του αγοραστού, η εταιρεία μας μπορεί να υπαναχωρήσει της συμβάσεως, και να ασκήσει τα δικαιώματα κυριότητος. Κάθε καταβολή μέχρι τότε, θα παραμείνει στα χέρια της πωλήτριας λόγω ποινικής ρήτρας και αποζημιώσεως, που συμφωνείται από τώρα σαν δίκαιη και εύλογη.


Π
ΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ- ΜΕΤΑΦΟΡΑ- ΑΣΦΑΛΙΣΗ

 • Σε κάθε περίπτωση ως τόπος παραδόσεως θεωρείται η αποθήκη της εταιρίας στην Αθήνα.
 • Η υπογραφή του τιμολογίου ή/και δελτίου αποστολής εκ μέρους του αγοραστή ή προστηθέντος ή εξουσιοδοτημένου για τον σκοπό αυτό προσώπου, περιλαμβανομένων και των μεταφορέων, αποτελεί απόδειξη ανεπιφύλακτης ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των προϊόντων που αναφέρονται σ΄ αυτό. Ρητά διευκρινίζεται ότι η εταιρία θεωρείται ότι έχει εκπληρώσει την υποχρέωση της με την παράδοση των προϊόντων σε οποιονδήποτε υπάλληλο του αγοραστή, δεδομένου ότι ο αγοραστής δηλώνει ότι κάθε υπάλληλος του είναι εξουσιοδοτημένος για την παραλαβή των προϊόντων. Σε περίπτωση που ο αγοραστής επιθυμεί η παραλαβή των προϊόντων να γίνει από συγκεκριμένο υπάλληλο αυτού θα πρέπει να ενημερώσει εγγράφως την εταιρία, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την ημέρα παράδοσης.
 • Ο χρόνος παράδοσης που αναγράφεται στα έντυπα παραγγελίας είναι ενδεικτικός και η εταιρεία θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να ανταποκριθεί στις προθεσμίες αυτές. Σε περίπτωση καθυστερήσεων, ανεξάρτητα του λόγου, δεν αποτελεί αιτία που δίνει το δικαίωμα στον αγοραστή να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την παραγγελία.
 • Καθυστέρηση του αγοραστή να εξοφλήσει την αξία του τιμολογίου που παρέλαβε θα έχει γι’ αυτόν τις συνέπειες της υπερημερίας, χωρίς άλλη όχληση, από την επόμενη της παράδοσης του τιμολογίου. Ο αγοραστής γίνεται υπερήμερος με όλες τις εντεύθεν συνέπειες και στην περίπτωση που δεν προσέλθει να παραλάβει τα προϊόντα από την Αποθήκη της εταιρίας την ημέρα που συμφωνήθηκε ή, εφόσον δεν συμφωνήθηκε τέτοια ημέρα, την επομένη της ημέρας που οριζόταν στην έγγραφη πρόσκληση της εταιρίας προς τον αγοραστή για την παραλαβή των προϊόντων. Η εταιρία στις περιπτώσεις αυτές δικαιούται να αξιώσει οτιδήποτε χρειάστηκε να δαπανήσει σχετικά, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών φύλαξης και συντήρησης των προϊόντων κατά τη διάρκεια της υπερημερίας, καθώς επίσης και αποζημίωση για κάθε περαιτέρω ζημία της. Επίσης στις περιπτώσεις αυτές η εταιρία δικαιούται να αξιώσει την άμεση εξόφληση τόσο του συγκεκριμένου τιμολογίου, όσο και άλλων τυχόν εκκρεμών, ακόμη και μη εισέτι ληξιπρόθεσμων, τιμολογίων του αγοραστή και να υπαναχωρήσει από ανεκτέλεστες παραγγελίες του Αγοραστή. Σε περίπτωση που ο αγοραστής δεν παραλάβει τα προϊόντα από την Αποθήκη της εταιρίας εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που συμφωνήθηκε ή, εφόσον δεν συμφωνήθηκε τέτοια ημέρα, από την παραλαβή της έγγραφης πρόσκλησης της εταίρία προς τον αγοραστή για την παραλαβή των προϊόντων, καθώς και σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας από τον αγοραστή, η εταιρία αποδεσμεύεται από την υποχρέωση παράδοσης των προϊόντων και δικαιούται να αξιώσει από τον αγοραστή αποζημίωση για οποιαδήποτε ζημία υπέστη λόγω της ματαίωσης της πώλησης, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά κάθε ζημίας της λόγω τυχόν επελθουσών μεταβολών στην τιμή των υλικών των προϊόντων μεταξύ του χρόνου παραγγελίας και του χρόνου ματαίωσης της πώλησης. Σε περίπτωση αλλαγής της νομικής κατάστασης του Αγοραστή, όπως ενδεικτικά μεταβίβαση ή διάλυση της επιχείρησής του, θάνατος, ανικανότητά του, παύση ή αναστολή των πληρωμών του, αναγκαστική εκτέλεση κατ’ αυτού, πτώχευση, η εταιρία δικαιούται να θεωρήσει την πώληση ματαιωθείσα και να αξιώσει την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας τυχόν έχει υποστεί.
 • Τα εμπορεύματα εξερχόμενα της αποθήκης της εταιρίας, ταξιδεύουν για λογαριασμό και κίνδυνο του αγοραστού, έστω και εάν η μεταφορά γίνεται με μεταφορικό μέσο της εταιρίας μας. Η ασφάλιση του εμπορεύματος καλύπτεται από τον αγοραστή, εκτός εάν δοθούν έγγραφες οδηγίες καλύψεώς των από εμάς, η χρέωση δε των εξόδων βαρύνουν τον πελάτη.
 • Παραγγελίες καθαρής αξίας (προ Φ.Π.Α.) άνω των €1.000 (Ευρώ) παραδίδονται από την εταιρεία σε πρακτορείο Αθηνών ή την έδρα του πελάτη εντός Αττικής άνευ χρέωσης μεταφορικών εξόδων. Για παραγγελίες μικρότερης αξίας, τα προϊόντα παραλαμβάνονται με μέριμνα του πελάτη ή με χρέωση των εξόδων αποστολής. Για μικρά βάρη (μέχρι 5kgs) η αποστολή γίνεται με Courier με χρέωση του πελάτη.


ΡΗΤΡΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

 • Η εταιρία παρακρατεί, βάσει του παρόντος, την κυριότητα των προϊόντων που παραδίδονται στον πελάτη μέχρι την πλήρη αποπληρωμή του τιμήματος, συμπεριλαμβανομένου του κύριου ποσού και οποιοδήποτε συμπληρωματικού ποσού, φόρων και τόκων (εφεξής «Τιμή»). Ο πελάτης ευθύνεται για τη διαφύλαξη έναντι των κινδύνων απώλειας ή ζημίας των προϊόντων, για τα οποία ισχύει η εν λόγω ρήτρα παρακράτησης κυριότητας. Ο πελάτης επομένως αναλαμβάνει τα εξής: μέχρι την πλήρη αποπληρωμή της Τιμής, δεν θα δεσμεύσει τα προϊόντα ή δεν θα τα χρησιμοποιήσει ως ασφάλεια με κάποιον άλλον τρόπο. Υποχρεούται να διατηρεί τα προϊόντα συνεχώς αναγνωρίσιμα, ως ιδιοκτησία της εταιρίας και να εκδώσει τα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια σε αξιόπιστη ασφαλιστική εταιρία για να καλύψει όλους τους κινδύνους που επηρεάζουν τα προϊόντα έως ότου αποπληρωθεί πλήρως η Τιμή. Εάν ο πελάτης μεταπωλήσει οποιαδήποτε προϊόντα καλύπτονται από αυτή τη ρήτρα, οποιαδήποτε εισπρακτέα αξία από την πώληση των προϊόντων από τον πελάτη εκχωρείται αυτόματα στην εταιρία. Όλα τα προϊόντα που διατηρούνται στο απόθεμα του πελάτη θεωρούνται ότι αντιστοιχούν στο οφειλόμενο απλήρωτο ποσό προς την εταιρία. Ο πελάτης θα επιβαρυνθεί με οποιεσδήποτε νομικές και δικαστικές δαπάνες προκύψουν σε σχέση με τις διαδικασίας που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο.


ΑΚ
ΥΡΩΣΗ-ΑΛΛΑΓΗΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

 • Αλλαγές ή ακύρωση παραγγελίας δεν γίνονται αποδεκτές, εφόσον δεν θα υπάρχει έγγραφη αποδοχή της εταιρίας. Σε κάθε περίπτωση ο αγοραστής θα είναι υπεύθυνος για ζημίες που ενδέχεται να προκληθούν από την αλλαγή ή ακύρωση της παραγγελίας. Οποιαδήποτε επιστροφή προϊόντος επιβαρύνει τον πελάτη έως και συνολικά ποσοστού 100% της αξίας όπως κρίνει η εταιρεία.


ΑΠ
ΟΔΟΣΗ-ΕΓΓΥΗΣΗ

 • Για την απόδοση, αντοχή και λειτουργία των εμπορευμάτων μας παρέχεται εγγύηση σύμφωνα με τα σχετικά έντυπα του κατασκευαστή και της εταιρίας μας.
 • Κάθε παρατήρηση ή διαμαρτυρία σχετικά με ελαττωματικά εμπορεύματα θα πρέπει να γίνεται εγγράφως εντός 3 ημερών από την παραλαβή ή τη διαπίστωση της ανωμάλου λειτουργίας πάντα εντός του χρόνου εγγύησης. Η περίπτωση αυτή δεν απαλλάσσει τον αγοραστή από την υποχρέωση εξόφλησης ολόκληρης της αξίας του εμπορεύματος όπως αρχικά συμφωνήθηκε.


ΥΠΕΥΘ
ΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

 • Με την έκδοση του τιμολογίου, βεβαιώνεται στην εταιρία ότι τα αναγραφόμενα στοιχεία Επωνυμίας πελάτη, Α.Φ.Μ. κ.λ.π. είναι αληθή και ακριβή.


ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 • Επισημαίνουμε στους πελάτες μας, ότι τα προσωπικά σας στοιχεία τυγχάνουν επεξεργασίας από την εταιρία με την βοήθεια ηλεκτρονικών μέσων επεξεργασίας δεδομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αποκλειστικά για τους σκοπούς των συναλλαγών.

 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ

 • Αρμόδια για την εκδίκαση κάθε διαφοράς ή απαιτήσεως είναι τα δικαστήρια έδρας της εταιρείας.